VEISLYNO PAVADINIMO REGISTRAVIMO TVARKA

Veislyno pavadinimas – LKD ir FCI registruotas pavadinimas, kuris rašomas prie veisiamų šuniukų vardų.
Veislyno pavadinimas FCI registruojamas tarpininkaujant klubui ir LKD.
Veisėjas turi teisę registruoti dvi pirmas vadas neregistruojant veislyno pavadinimo. Tokiu atveju vados šuniukų vardai gali būti sudaryti tik iš vieno žodžio (brūkšniu atskirti žodžiai laikomi atskirais žodžiais).
Veisėjas privalo, gimus trečiai vadai, per dvi savaites pateikti klubui prašymą įregistruoti veislyno pavadinimą LKD ir FCI.

 1. Prašymą įregistruoti veislyno pavadinimą veisėjas pateikia LKD klubui, kuris jį perduoda LKD sekretoriatui. LKD sekretoriatas veislyno pavadinimą registruoja FCI.
 2. Veislyno pavadinimo savininkas turi sumokėti 55 € registracijos mokestį.
 3. Veisėjas gali registruoti tik vieną veislyno pavadinimą. FCI patvirtinus veislyno pavadinimą, jo negali naudoti joks kitas FCI šalies veisėjas.
 4. Veislyno pavadinimas gali būti rašomas po arba prieš šuniukų vardus.
 5. Jei veislyno pavadinimo registravimo dokumentų duomenys keičiami ar papildomi, apie tai turi būti pranešta LKD klubui, kuris raštu informuoja LKD sekretoriatą.
 6. Veislyno pavadinimas neregistruojamas, jeigu:
  1. toks jau įregistruotas LKD arba FCI;
  2.  jis sudarytas iš pavienių raidžių ar skaičių;
  3. jame yra vardas arba pavardė;
  4. jame yra šunų veislės pavadinimas;
  5. jame yra gyvūno vardas;
  6. jame yra necenzūrinių arba beprasmių žodžių;
  7. jame yra žodis „kinologija”;
  8. jame yra apostrofas;
  9. jis sudarytas daugiau kaip iš 20 spaudos ženklų;
  10. jis sudarytas daugiau kaip iš dviejų žodžių (brūkšniu atskirti žodžiai laikomi atskirais žodžiais);
  11. jame yra nelietuviškos terminijos žodis;
  12. jame yra valstybės pavadinimas.
 7. FCI įregistravus veislyno pavadinimą, LKD sekretoriatas pareiškėjui išduoda FCI veislyno pavadinimo registracijos pažymėjimą.
 8. Jei LKD klubas arba LKD atsisako registruoti veislyno pavadinimą, per vieno mėnesio laikotarpį nuo prašymo gavimo dienos pareiškėjui turi būti duotas motyvuotas atsakymas. Atsisakymas registruoti veislyno pavadinimą negali būti grindžiamas veislyno veiklos netikslingumu.
 9. Veislyno pavadinimo savininkais gali būti ir keli asmenys. Registruojant veislyno pavadinimą, bendrasavininkiai privalo nurodyti vardų ir pavardžių rašymo tvarką, vieną adresą. Būtina bendrasavininkystės sutartis, apibrėžianti visų savininkų teises ir pareigas.
 10. Norint, kad veislyno pavadinimas atitektų vienam iš kelių savininkų, LKD klubo vardu pateikiamas raštiškas prašymas, nurodant būsimą veislyno pavadinimo savininką, perdavimo priežastį ir sąlygas. Pareiškimas tvirtinamas visų buvusių veisėjų parašais. Naujasis savininkas registruoja veislyno pavadinimą savo vardu bendra tvarka.
 11. Panaikinus kelių veisėjų bendrą veislyno pavadinimą, veisėjai turi teisę registruoti atskirus, naujais pavadinimais veislyno pavadinimus bendra tvarka.
 12. Jeigu skirtingų veislynų pavadinimų savininkai nori įforminti veislyno pavadinimo bendrasavininkystę, pasirinktojo veislyno pavadinimo savininkais tampa visi veisėjai, perregistruojant jį bendra tvarka. Likę veislynų pavadinimai panaikinami.
 13. Jei savininkas nori pakeisti jau įregistruotą FCI veislyno pavadinimą, jis turi registruoti naują pavadinimą bendrąja tvarka. Ankstesnis pavadinimas panaikinamas.
 14. Veislyno pavadinimas negali būti įsigytas ar perleistas pirkimo-pardavimo sutartimi.
 15. Veislyno pavadinimo įsigijimas dovanojimo ir paveldėjimo būdais:
  1. veislyno pavadinimas gali būti dovanojamas arba paveldimas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  2. dovanojimo sutarties ir paveldėjimo teisės liudijimo kopijos turi būti pateiktos LKD sekretoriatui;
  3. dovanos gavėjas nuo veislyno pavadinimo dovanojimo sutarties įsigaliojimo dienos per vienerius metus turi tapti LKD klubo nariu bei perregistruoti veislyno pavadinimą, pateikdamas sutarties nuorašą; priešingu atveju veislyno pavadinimas panaikinamas;
  4. esant paveldėjimui, paveldėtojas per vienerius metus nuo palikimo priėmimo dienos turi tapti LKD nariu ir perregistruoti veislyno pavadinimą savo vardu, pateikdamas papildomai veisėjo mirties liudijimo ir paveldėjimo teisės liudijimo nuorašus;
  5. jei dovanos gavėjas ar paveldėtojas jau turi LKD įregistruotą veislyno pavadinimą, jis turi pasirinkti vieną iš dviejų veislyno pavadinimų, o antrąjį panaikinti.
 16. Jei veislyno pavadinimo registravimo dokumentų duomenys keičiami ar papildomi, apie tai turi būti pranešta LKD klubui, kuris raštu informuoja LKD sekretoriatą.
 17. Keičiantis veislyno pavadinimo savininkui, turi būti pateiktas raštiškas prašymas LKD sekretoriatui ir iš naujo sumokėtas visas registracijos mokestis.